затвори
автообяви, автокаталог - мнения
autoshop.bgОтказ от отговорност
Публикуваната на страниците на autoshop.bg (наричан по-долу Сайт) информация е предназначена за безплатно запознаване на потребителите с въпроси, които могат да представляват интерес за тях.

Цялата информация, предоставена в оригиналния и вид е без гаранции за пълнота или актуалност, и без други изрични или подразбиращи се гаранции. Достъпа до Сайта, както и използването на Съдържанието му се извършват единствено по ваша преценка и на ваш риск.

Сайта autoshop.bg е проект с отворено съдържание. Неговата структура позволява на всеки, който има достъп до интернет, да променя неговото съдържание, така че Сайтът и Съдържанието му се предоставят свободно, като акт на добра воля, по принцип "както е", без сключване на всякакви договорености или споразумения между Вас, потребителите на този Сайт, Администрацията, собствениците на сървърите, на които е поставен, или някой друг, които по някакъв начин са свързани с тях или свързани с него проекти, които с "договор" могат да станат обект на директни претенции.

Администрацията не дава никакви уверения или гаранции по отношение на Сайта и неговото Съдържание, включително, без ограничение, по отношение на своевременност, актуалност, точност, пълнота, достоверност, достъпност или съответствие за всяка конкретна цел на Сайта и Съдържанието, по отношение на това, че при използването на Сайта няма да възникнат грешки, че той ще бъде безопасен и безпрепятствен, че Администрацията ще поправя всички грешки, или че на Сайта няма да бъде вируси или други зловредни кодове, а също така, че със Съдържанието и Сайта не се нарушават правата на трети лица.

Някои връзки на този Сайт водят към ресурси, разположени на сайтове на трети лица. Тези препратки, са поставени за ваше удобство и не означават, че Администрацията одобрява съдържанието на другите сайтове. Освен това, Администрацията на Сайта не носи никаква отговорност за достъпа до тези ресурси и за тяхното съдържание. Това изявление се отнася за всички връзки, показани на Сайта, както и материалите на всички уеб сайтове, достъпни чрез банери и линкове поставени на уеб-сайта autoshop.bg.

В задълженията на Администрацията не е включен контрол на законността или нелегалността на предаваната информация (всичко, включително, но не ограничено до, информация предадена между потребителите, вътрешна навигация до информацията под формата на различни линкове, текстове или архиви), определянето на правата на собственост или на законността на предаване, получаване или използване на тази информация.

Администрацията предприема разумни мерки, за да се гарантира точността, актуалността и законосъобразността на Съдържанието, но не поема отговорност за действията на лица или организации, пряко или по друг начин, направени на база информацията, налична на Сайта или получена чрез него, както предоставената от Администрацията, така и от трети лица.

В съответствие с действащото законодателство, Администрацията се отказва от всякакви уверения и гаранции, предоставянето на които може по друг начин да се подразбира, и се отказва от отговорност по отношение на Сайта, Съдържанието и тяхното използване. При никакви обстоятелства Администрацията на Сайта няма да носи отговорност пред нито една страна за преки, непреки, специални или друга косвени щети в резултат на използването на информация на този Сайт или на всеки друг сайт, към който има препратка от нашия Сайт, възникване на зависимост, загуба на продуктивност, съкращаване или прекъсване на трудова дейност, а също така и удръжки от учебни заведения, за всички пропуснати ползи, спиране на дейността, загуба на програми или данни във Вашите информационни системи или по друг начин, възникнали във връзка с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Сайта, на Съдържанието, или който и да е свързан сайт в интернет, или неработоспособност, грешки, проблеми, дефекти, престой в работата или забавяне на предаването, компютърен вирус или системен провал, дори ако администрацията бъде ясно информирана за възможността от такива щети.

За реклама, публикувана в Сайта, е отговорен само рекламодателя. Сайта предварително уведомява за това, че не осигурява възможност за придобиване или на използване на едни или други стоки или услуги на цени и/или условия, указани в рекламните блокове (текстове, банери). Вие се съгласявате, че Сайтът не носи никаква отговорност за възможни последици (включително щети), произтичащи в резултат на всякакви взаимоотношения с рекламодателите.

Сайтът може да използва лични файлове "бисквитки" за да съхранява както вашата лична, така и обща информация. представляват малки текстови файлове, които могат да се използват от интернет-сайт за разпознаване на повторни посетители, опростяване на достъпа и начина на използване на сайта от посетителите, както и за проследяване на сайта на действията на посетителите и за събиране на обща информация за подобряване на съдържанието. Използвайки този Сайт, вие давате съгласието си за използването на Сайта "cookies".

Администрацията си запазва правото да прави промени, без да уведоми за тях потребителя. И Администрацията не носи отговорност за промяна, редактиране или изтриване на всяка информация, добавена от вас на Сайта или други свързани с него проекти.

Администрацията има право да откаже достъп до Сайта на всеки Потребител, или група Потребители, без да обяснява причините за своите действия и предварително известие.

Администрацията има право да променя или премахва връзки към информация, графики, звукови и други данни, публикувани от Потребители на Сайта, без предупреждение и обяснение на причините за своите действия.

Всички търговски марки, марки и имена на продукти, услуги и организации, права върху дизайн, авторски и свързани права, които са посочени, се използват или са цитирани на страниците на Сайта принадлежат на законните им собственици, и използването им тук, не ви дава право на всяко друго използване. Ако не е посочено друго, страниците на този Сайт по никакъв начин не са свързани с носителите на авторските права, и никой друг освен собственика не може да се разпорежда с права за използване на материали, защитени с авторски права. Вие носите отговорност за използването на тези и други подобни материали.

Четенето, разпространението и / или промяната на информацията, публикувана на този уебсайт, може да представлява нарушение на законите на страната, от която сърфирате в този сайт.

Потребителят се съгласява, че всички възможни спорове ще се решават в съответствие с законите на Република България.

Потребителят се съгласява, че правилата и законите за защита на правата на потребителите не могат да бъдат приложими към използването на Сайта, тъй като той не е с платен достъп.

В случай на нарушение от страна на Потребителя или на група Потребители, липсата на потребителски договор с Администрацията не лишава Администрацията от право да предприеме подходящи действия в защита интересите на уеб Сайта по-късно.

Всички права върху материалите, намиращи се на Сайта, са защитени в съответствие със законодателството на Република България и ЕС, включително за авторското право и сродните му права.

Оформлението на страниците, логото, графиките и снимките, поместени на този Сайт са защитени от авторски права.

Ако в съответствие с действащите закони, някои условия бъдат обявени за недействителни, останалите условия остават в пълна сила.

Използвайки този Сайт, Вие се съгласявате с "Отказа от отговорност" и установените Правила и приемате цялата отговорност, която може ви е възложена.

Администрацията на Сайта по всяко време има право да направи промени в правилата и условията, които влизат в сила незабавно. Продължаването на ползване на Сайта след внасяне на промени, означава вашето автоматично съгласие за спазването на новите правила.
Автообяви, каталог с автомобили, мнения и коментари.
Copyright © 2022 autoshop.bg All Rights Reserved.
Мненията са предоставени от потребителите на сайта.
Администрацията не носи отговорност за съдържанието им.